Ochrana osobních údajů / GDPR

Společnost ADAVSYS s.r.o. se sídlem Jamská 355/16, 198 00 Praha 9 – Kyje jakožto provozovatel webu automatky.cz je správcem osobních údajů svých zákazníků. V případě Vaší potřeby lze kdykoliv sdělit, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje u společnosti ADAVSYS s.r.o. spravovány. Pro informace o Vašich osobních údajích, jejich rozsahu, způsobu ochrany nebo uložení osobních dat nás kontaktujte na telefonu +420 602 225 511 nebo na e-mailu gdpr@adavsys.cz. Zde přijímáme zároveň žádosti o vymazání z databáze. Tuto službu mohou využít nejen fyzické, ale také právnické osoby.

Web automatky.cz je chráněn pomocí šifrování SSL, zadané e-mailové adresy jsou tak chráněny již při zadání a následně jsou uloženy na nejmodernějším bezpečném úložišti.

Několikrát do roka zasíláme zajímavosti z oboru, informace o referencích, aktuální ceníky a katalogy, tedy vše, co Vás může zajímat. S Mailingem to nepřeháníme, nemusíte se tedy obávat, že by jste od nás dostávali nekonečnou řadu „naprosto ojedinělých akčních nabídek“!

Pokud opravdu nemáte zájem o profesionální informace z vašeho oboru, můžete své osobní údaje okamžitě vymazat z naší databáze kliknutím na tlačítko níže a vyplněním Vaší e-mailové adresy, ke které se Vaše osobní údaje vážou. V budoucnu se můžete kdykoliv vrátit, rádi Vás přivítáme.

Popis a zásady ochrany osobních údajů ve společnosti ADAVSYS s.r.o.

1) Osobní údaje a citlivé údaje
Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

2) Rozsah osobních údajů
Společnost ADAVSYS s.r.o. (dále jen Správce) v rámci registrace vyžaduje některé povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit správci další nepovinné údaje.

3) Rozsah citlivých údajů
Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Správce po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci přijmutí služby nebo zboží jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

4) Ochrana osobních údajů
Správce shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5) Odpovědnost
Správce nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi správce, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

6) Omezení nakládání s údaji
Správce nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.

7) Zpracování osobních údajů
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že správce je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování služby nebo prodeje výrobků podle těchto podmínek a pro statistické účely.

8) Zasílání obchodních sdělení
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že správce bude osobní údaje využívat k marketingovým účelům tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení nebo na webu automatky.cz

9) Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů
Souhlasem s těmito podmínkami uděluje uživatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na webovém rozhraní a/nebo při objednávání služby nebo zboží poskytovateli jako správci za účelem identifikace uživatele při užívání služby.

10) Udělení souhlasu
Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na webovém rozhraní automatky.cz nebo na některém z jiných webových rozhraní společnosti ADAVSYS s.r.o. na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být poskytovatelem uchovávány i po skončení poskytování služby, bezplatné služby, zákonné záruční doby, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.

11) Zpracovatel
Společnost ADAVSYS s.r.o. jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

12) Odvolání souhlasu
Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat e-mailem na e-mailové adrese gdpr@adavsys.cz, elektronicky na adrese automatky.cz/gdpr nebo písemně na adrese sídla společnosti Jámská 16, 198 00 Praha 9. Po obdržení odvolání souhlasu uživatele správce neprodleně zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze služby nebo případného uživatelského účtu uživatele smazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. Učinit tak lze také pomocí elektronického formuláře, který naleznete na této stránce výše.

13) Přístup uživatele k údajům
Uživatel má od okamžiku registrace e-mailové adresy nebo jiných osobních údajů právo kdykoliv požádat společnost ADAVSYS s.r.o o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě správce poskytne uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se uživatel domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby správce (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

14) Poskytnutí osobních údajů
Uživatel bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

15) Statistická data
Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů správce za účelem rozvoje a provozu svých služeb. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.

16) Kontrola obsahu
Správce si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí službu pozastavit a ihned informovat uživatele.

17) Údaje třetích osob
Správce upozorňuje, že osobní či jiné údaje třetích osob zadané uživatelem v rámci služby zpracovává výlučně za účelem rozesílání obchodních a jiných sdělení uživatele v rozsahu, v jakém k tomu byl uživatelem (jako správcem těchto údajů) pověřen. Ostatní osobní, kontaktní či citlivé údaje třetích osob obsažené v systémech správce nejsou správcem jakkoliv zpracovávány. Správce pouze poskytuje prostor k jejich uložení. Tyto údaje správce nijak nezpracovává ani s nimi jinak nenakládá. Údaje třetích osob správce nikdy nevyužívá k obchodním a marketingovým účelům.